Hydroizolacja polega na zabezpieczeniu obiektu, budynku, pomieszczenia przed zgubnym wpływem wilgoci oraz wody.

Typy hydroizolacji:

PAPY ICOPAL 
Papa – materiał budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych elementów budynku lub budowli (izolacje fundamentów, posadzek, ścian piwnic i pokryć dachowych). Otrzymywany przez nasączenie masą asfaltową osnowy z tektury lub welonu z włókna szklanego lub poliestrowego.

W przypadku używania papy na powierzchnie zewnętrzne, narażone na działanie promieni słonecznych i innych czynników pogodowych, stosuje się papę z posypką mineralną na wierzchniej warstwie. Tego typu papy wierzchnie bywają ostatecznym pokryciem poziomych dachów np. hal produkcyjnych, bloków mieszkalnych itp. Obecnie coraz częściej stosuje się papy termozgrzewalne z asfaltów oksydowanych (niemodyfikowanych) oraz najbardziej popularne i trwałe papy modyfikowane SBS.

Oferowane przez producentów nowoczesne papy modyfikowane osiągnęły bardzo wysoki poziom cech technicznych związanych z ich głównym przeznaczeniem czyli szczelnością, trwałością oraz odpornością na agresję chemiczną i biologiczną ze strony środowiska. Aby nadać nowy impuls rozwojowi tej dziedziny materiałów hydroizolacyjnych Icopal rozpoczął badania, które miały na celu poprawienie innych istotnych cech użytkowych stosowanych pap takich jak ognioodporność oraz szybkość i ekonomia układania. 

MEMBRANA PCV
Rhenofol CV – Folia dachowa do mechanicznego mocowania

Rhenofol CV jest folia dachową produkowaną z miękkiego polichlorku winylu (PVC-P) zbrojonego włókniną syntetyczną zgodnie z normą DIN 16734. Folie dachowe Rhenofol CV ze względu na doskonałe właściwości materiałowe układa się jednowarstwowo. Kolejne rolki folii łączy się przez zgrzewanie gorącym powietrzem (po uprzednim zamocowaniu do podloża konstrukcyjnego).

Zabezpieczenie jakości – Rhenofol CV podlega ciągłej kontroli jakości przez nadzór własny producenta i nadzór zewnętrzny. Wewnętrzny system zabezpie-czenia jakości w całym przedsiębiorstwie jest certy fikowany i regu-larnie kontrolowany przez TÜV CERT zgodnie z normą DIN EN ISO 9001, najsurowszą na świecie normą jakościową.

Obszary zastosowań – Jako zewnętrzne, podlegające bezpośrednim wpływom atmosferycznym uszczelnienie dachowe w mechanicznie mocowanym układzie warstw bez obciążenia, szczególnie przy halach o lekkiej konstrukcji.

Właściwości materiałowe

 • Folia dachowa zgodna z DIN 16734
 • Odporna na warunki atmosferyczne
 • Odporna na promieniowanie ultrafioletowe
 • Trudnozapalna, odporna na promie-niowanie cieplne
 • według Aprobaty Technicznej AT/2000-11-0132
 • Klasa materiałów budowlanych B 2, norma DIN 4102
 • Odporna na zwykłe spaliny przemysłowe i grzewcze
 • Nie traci właściwości w bardzo długim okresie czasu


Nieodporna na:

 • Materiały bitumiczne lub zawierające smołę
 • rozpuszczalniki organiczne np. benzynę, toluen, chlorowodory
 • tłuszcze
 • oleje, np. kity zawiera jące olej i oleje do smarowania deskowania
 • Przy kontakcie ze styropianem wymaga warstwy separacyjnej z włókniny szklanej

Rhenofol CV – mocowany mechanicznie

1. Stalowa blacha profilowana, konstrukcyjna
2. Paroizolacja
3. Warstwa termoizolacyjna w/g specyfikacji
4. Włóknina szklana 120 g/m2 (w przypadku styropianu)
5. Rhenofol CV mocowany mechanicznie

Właściwości Kontrola
wg DIN
Jednostka Wartość
Maksymalna siła rozciągająca 16726 
ust. 5.6
N >1000
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej 16726 
ust. 5.6
% >15
Siła zrywająca 53363 N >180
Zachowanie przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 16726 
ust. 5.11
szczelna
Zachowanie przy perforacji 16726 
ust. 5.12
szczelna przy wys. 
spadania 500 mm
Zmiana wymiaru pod wpływem temperatury
(6 h, 80 °C)
16726 
ust. 5.13
% =<0,2
Zachowanie przy zaginaniu na zimnie 53361 brak pęknięć przy -30 °C
Współczynnik u(mikro) 
oporu dyfuzji pary wodnej
16726 
ust. 5.15
(powietrze=1) 18.000
Wytrzymałość na ciśnienie powierzchniowe 
(bez nacisku na krawędzie)
  N/mm2 10
Przewodność cieplna 52612 W/m x K 0,16

 

Materiał Kolor Grubość
mm

Szerokość
m

Długość
m
Ciężar
kg/m2
Rhenofol CV jasnoszary/
ciemnoszary
1,2 2,05 20 1,47
1,2 1,05 20 1,47
1,2 1,03 20 1,47
1,2 0,68 20 1,47
1,5 2,05 15 1,85
1,5 1,05 15 1,85
1,5 1,03 15 1,85
1,5 0,68 15 1,85
1,8 1,03 15 2,25
1,8 1,50 15 2,25
biały *)
/ciemnoszary
1,2 1,03 20 1,47

*) inne kolory na zapytanie


Rhenofol CG
Folia dachowa przeznaczona dla dachów balastowych i odwróconych (balastem może być żwir, zieleń, płyty tarasowe)

Rhenofol CG jest folią dachową produkowaną z miękkiego polichlorku winylu (PVC-P) zbrojoną wkładką z włókniny szklanej zgodnie z normą DIN 16735. Folie dachowe Rhenofol CG ze względu na doskonałe właściwości materiałowe układa się jednowarstwowo. Rolki folii łączy się między sobą przez zgrzewanie gorącym powietrzem.

Zabezpieczenie jakości – Rhenofol CG podlega ciągłej kontroli jakości przez nadzór własny producenta i nadzór zewnętrzny. Wewnętrzny system zabezpie-czenia jakości w całym przedsiębiorstwie jest certy fikowany i regularnie kontrolowany przez TÜV CERT zgodnie z normą DIN EN ISO 9001, najsurowszą na świecie normą jakościową.

Obszary zastosowań – Rhenofol CG stosuje się jako uszczelnienie w układzie luźno ułożonych warstw przy obciążeniu żwirem, płytami lub przy zazielenieniu.

Właściwości materiałowe

 • Folia dachowa zgodna z DIN 16735
 • Niekurczliwa zgodnie z badaniem według normy DIN 16726
 • Odporna na warunki atmosferyczne
 • Odporna na promieniowanie ultrafioletowe
 • Odporna na przerastanie korzeniami zgodnie z metodą kontroli FLL, sprawdzono na membranach o gr. 1,2mm
 • Klasa materiałów budowlanych B 2, norma DIN 4102
 • Odporna na zwykłe spaliny przemysłowe i grzewcze
 • Nie traci właściwości w bardzo długim okresie czasu


Nieodporna na:

 • Materiały bitumiczne lub zawierające smołę
 • rozpuszczalniki organiczne np. benzynę, toluen, chlorowodory
 • tłuszcze
 • oleje, np. kity zawierające olej i oleje do smarowania deskowania
 • Przy kontakcie ze styropianem wymaga warstwy separacyjnej z włókniny szklanej

Rhenofol CG – luźno układany, dach zazieleniony

1. Żelbet
2. Paroizolacja
3. Warstwa termoizolacyjna twarda
4. Warstwa oddzielająca, włóknina szklana FDT 120 g/m2 (w przypadku styropianu)
5. Rhenofol CG 1,2 /1,5/ 1,8 mm
6. Warstwa oddzielająca z folii PE, grubość 0,2 mm
7. Warstwa drenująca i filtrująca
8. Warstwa wegetacyjna/balast

Właściwości Kontrola
wg DIN
Jednostka Wartość
Wytrzymałość na rozrywanie 16726 
ust. 5.6
N =>10
Wydłużenie przy rozrywaniu 16726 
ust. 5.6
% =>200
Zachowanie przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 16726 
ust. 5.11
szczelna
Zachowanie przy perforacji 16726 
ust. 5.12
szczelna przy wys. 
spadania 500 mm
Zmiana wymiaru pod wpływem temperatury
(6 h, 80 °C)
16726 
ust. 5.13
% =<0,05 wzdłużnie
Zachowanie przy zaginaniu na zimnie 53361 brak pęknięć przy -30 °C
Współczynnik u(mikro) 
oporu dyfuzji pary wodnej
16726 
ust. 5.15
(powietrze=1) 18.000
Wytrzymałość na ciśnienie powierzchniowe 
(bez nacisku na krawędzie)
  N/mm2 10
Przewodność cieplna 52612 W/m x K 0,16

 

Materiał Kolor Grubość
mm

Szerokość
m

Długość
m
Ciężar
kg/m2
Rhenofol CG szary 1,2 2,05 20 1,54
1,5 2,05 15 1,88
1,8 2.05 15 2.23

Rhenofol C
Stosuje się jako uszczelnienie do użytkowych powierzchni dachowych do obciążania balastem i wykonywania obróbek

Rhenofol C jest niezbrojoną folią dachową produkowaną z miękkigo polichlorku winylu (PVC-P), zgodnie z normą DIN 16730. Ze względu na jej doskonałe właściwości materiałowe Rhenofol C można układać jednowarstwowo. Rolki folii zostają połączone przez zgrzewanie gorącym powietrzem na zakładach.

Zabezpieczenie jakości

Rhenofol C podlega ciągłej kontroli jakości przez nadzór własny producenta i nadzór zewnętrzny. Wewnętrzny system zabezpie-czenia jakości w całym przedsiębiorstwie jest certy fikowany i regu-larnie kontrolowany przez TÜV CERT zgodnie z normą DIN EN ISO 9001, najsurowszą na świecie normą jakościową.


Właściwości materiałowe

 • Folia dachowa zgodna z DIN 16730 względnie folia uszczelniająca zgodnie z normą DIN 16938
 • Odporna na warunki atmosferyczne
 • Odporna na promieniowanie ultrafioletowe
 • Odporna na perforację zgodnie z profilem wymagań DUD
 • Odporna na przerastanie korzeniami zgodnie z metodą kontroli FLL (dla gr. 1,5mm)
 • Klasa materiałów budowlanych B 2, norma DIN 4102
 • Odporna na zwykłe spaliny przemysłowe i grzewcze
 • Znakomita odporność na naturalne starzenie


Nieodporna na:

 • Materiały bitumiczne lub zawierające smołę
 • rozpuszczalniki organiczne np. benzynę, toluen, chlorowodory
 • tłuszcze
 • oleje, np. kity zawierające olej i oleje do smarowania deskowania
 • Przy kontakcie ze styropianem wymaga warstwy separacyjnej z włókniny szklanej

Rhenofol C – powierzchnie użytkowe

1. Żelbet
2. Beton spadkowy
3. Paroizolacja
4. Warstwa termoizolacyjna twarda
5. Włóknina szklana FDT 120 g/m2
6. Rhenofol C 1,5 mm
7. Rhenofol TS
8. Wykładzina jezdna, użytkowa

Właściwości Kontrola
wg DIN
Jednostka Wartość
Wytrzymałość na rozrywanie 16726 
ust. 5.6
N/mm2 =>17
Wydłużenie przy rozrywaniu 16726 
ust. 5.6
% =>300
Zachowanie przy obciążeniu wodą pod ciśnieniem 16726 
ust. 5.11
szczelna
Zachowanie przy perforacji 16726 
ust. 5.12
szczelna przy wys. 
spadania 500 mm *)
Zmiana wymiaru pod wpływem temperatury
(6 h, 80 °C)
16726 
ust. 5.13
% <0,2 wzdłużnie
<0,5 poprzecznie
Zachowanie przy zaginaniu na zimnie 53361 brak pęknięć przy -30 °C
Współczynnik u(mikro) 
oporu dyfuzji pary wodnej
16726 
ust. 5.15
(powietrze=1) 18.000
Liniowy współczynnik
rozszerzalności cieplnej
  1/K 1,6 x 10-4
Wytrzymałość na ciśnienie powierzchniowe 
(bez nacisku na krawędzie)
a N/mm2 10
Przewodność cieplna 52612 W/m x K 0,16

 

Materiał Kolor Grubość
mm

Szerokość
m

Długość
m
Ciężar
kg/m2
Rhenofol C szary 1,5 2,05 15 1,88
Rhenofol C do cięcia biały 1,2 2,05 15 1,52
np. kołnierze szary 1,5 2.05 15 1,52